Sở thông tin và truyền thông tỉnh Nghệ An

STT TÊN ĐƠN VỊ ĐIỂM CHI TIẾT ĐIỂM
{{ ++index }} {{ dv.name }} {{ dv.ketqua }}
Chi tiết điểm {{tendonvi}}
{{scope.row.name}}